Přípravný kurz pro studium na osmiletém gymnáziu


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz pro osmiletá gymnázia


Datum zahájení: Únor (bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 800 Kč

Český jazyk
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy