Přípravný kurz pro studium na osmiletém gymnáziu


Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz pro osmiletá gymnázia


Datum zahájení: 18. 2. 2020
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 800 Kč

Český jazyk
Čas: 16:05 - 16:50
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Čas: 15:15 - 16:00
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy