Přípravný kurz pro studium na středních školách


Otevírané kurzy:


GySOŠPg Čáslav - Přípravný kurz pro čtyřleté obory


Datum zahájení: Únor (bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 1600 Kč

Český jazyk
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.